אולי יעניין אותך גם...
{{ item.name }}
₪{{ item.price }} / {{ item.description }}
הוסף לעגלה
אולי יעניין אותך גם...
{{ item.name }}
₪{{ item.price }} / {{ item.description }}
העגלה שלי
משלוח {{dateformated}} איסוף עצמי {{dateformated}} סניף קינג ג׳ורג׳ 26, תל אביב
העגלה ריקה ורעבה
התחילו להוסיף מנות
חסרים לך עוד {{leftForShipping}} להזמנה
כשר בהשגחת הרבנות ת''א. התחילו ההזמנות לפסח

תקנון פרטיות ותנאי שימוש

 

מבוא

ברוכים הבאים לאתר http://www.ohmama.co.il (להלן: "האתר") המנוהל ומופעל על ידי חברת הו מאמא בע"מ (להלן: "החברה" ו/או "האתר") המשמש, בין היתר, להזמנת אוכל מוכן על ידי הגולשים באתר (להלן: "המשתמשים" ו/או "המזמינים").

 1. חברת הו מאמא בע"מ ("החברה") הינה המפעילה של אתר האינטרנט http://www.ohmama.co.il של מסעדת וקייטרינג (להלן: "אתר האינטרנט" ו/או "המסעדה" בהתאמה) באמצעותה ניתן לבצע הזמנה של מקום במסעדה, הזמנות של אוכל מוכן במשלוחים וכן לצפות בתפריט.
 2. יצירת קשר: כתובת החברה: קינג ג'ורג' 26, תל אביב טלפון 03-9219966 דוא"ל: ohmama.office@gmail.com.
 3. השימוש באתר מותר אך ורק למשתמשים בגירים, בני למעלה מ- 18 שנים, ובכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תקנון") לרבות האמור במדיניות הפרטיות ובכפוף לכל דין ואלה מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתיעשה במסגרת זו. השימוש באתר לרבות גלישה ו/או ביקור באתר ו/או רכישה באמצעות האתר מהווים הסכמה מפורשת מצדך המשתמש לתנאים המפורטים, כאמור.
 4. טרם ביצוע כל פעולה באתר אנא קרא/י, בעיון רב, את התקנון, לרבות מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים/מה לתנאי השימוש אין לבצע כל פעולה באתר. ביצוע כל פעולה באתר, משמע כי קיבלת על עצמך את מלוא תנאי השימוש בו.
 5. בתקנון זה, לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעו לשון נקבה ולהיפך, הכל לפי ההקשר הדברים.
 6. אתר האינטרנט שומר את פרטי המשתמש, כפי שמולאו בעת ביצוע ההזמנה, לרבות: שם + שם משפחה, מספר טלפון, הכתובת למשלוח, כתובת הדוא"ל וכן כל פרט אשר מולא על ידי המשתמש (להלן: "פרטי המשתמש").
 7. האמור בתקנון זה, תקף גם להזמנות טלפוניות, ובאפשרות המשתמש לבצע את הזמנתו באמצעות הטלפון, ככל והמשתמש מעוניין בכך.
 8. החברה שומרת לעצמה את הזכות, לבטל את האפשרות לבצע הזמנה טלפונית, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן כל הודעה מוקדמת בקשר לכך. לא תהא למשתמש כל טענות כנגד החברה בקשר לכך.
 9. מחיר המנות, כפי המוצעות באתר מתומחר בהתאם למשקל ו/או לפי מנה. לפיכך, בהזמנות מזון לפי משקל תיתכן סטייה בין המשקל שהוזמן לבין המשקל שיסופק בפועל, המחיר יחושב לפי משקל המוצר שסופק בפועל, החברה מצידה תעשה כל מאמץ לספק את המוצרים בהתאם למשקל שהוזמן. למזמין/נה לא תהא כל טענה כנגד החברה בשל כל סטייה כאמור.
 10. תמונות המוצרים, כפי המופיעות באתר, הינן לצרכי המחשה בלבד ואינן מחייבות, באופן כלשהו את החברה.

משלוחים

 1. החברה תעשה כל שביכולתה לספק את ההזמנה, תוך עמידה בלוח הזמנים, כמפורט בהזמנה.
 2. במידה והמזמין לא ימצא במקום המסירה ו/או במידה והמזמין אישר מראש, השליח רשאי להשאיר את המוצרים בכתובת אשר נמסרה ע"י המזמין בעת ביצוע ההזמנה.
 3. במקרה של אובדן ו/או גניבה ו/או פגם בהזמנה אשר הושארה שלא בנוכחות המזמין כאמור, ניתן ליצור קשר עם החברה ולדווח על מקרה כאמור. עם זאת החברה שומרת על זכותה שלא לפצות את המזמין בכל דרך שהיא עם קרות מקרה מסוג זה.
 4. החברה לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או מקורם במזמין, לרבות אך לא רק, קשיים ביצירת קשר עם המזמין. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבויות החברה לאספקת ההזמנה, ולא יהיה בעיכוב כאמור כדי לפטור את המזמין מחובתו לשלם בעבור הזמנתו.
 5. החברה תהא רשאית, במקרים אשר לשיקול דעתה הינם חריגים, לבטל או לא לאשר הזמנות שבוצעו באתר ו/או בטלפון. למען הסר ספק במקרה של ביטול הזמנה על ידי החברה לא יחויב המזמין ובמידה וכבר חויב המזמין, כספו יוחזר.

שינוי וביטול הזמנה

 1. מדיניות החזרת המוצרים וביטול העסקאות של החברה הינה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981, והמזמין רשאי לבטל את הזמנתו ו/או להחזיר את המוצרים שהגיעו אליו בכפוף להוראות שלהלן. יובהר כבר עתה כי על אף האמור, לא ניתן להחזיר מוצר אשר נעשה בו שימוש ו/או מוצר אשר נשלח ו/או נמסר לידי המזמין .
 2. שינוי או ביטול הזמנה על ידי המזמין יתאפשרו בהתאם לשיקול דעתה של החברה ובכפוף להוראות הדין.
 3. מזמין אשר מעוניין לבטל או לשנות את הזמנתו ייצור קשר עם החברה בטלפון אשר פרטיו מופיעים באתר ויודיע על רצונו לבטל או לשנות את ההזמנה בהתאם לעניין ובתנאי שהודעה כאמור ניתנה בטרם הוכנה ו/או נשלחה כבר למזמין.
 4. עם קבלת הודעה על ביטול ההזמנה תחזיר החברה למזמין את כספו ו/או, לא תחייבו אם טרם חויב.

פרטיות ותנאים כללים לשימוש באתר

 1. המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי הפרטים הנמסרים על ידו במהלך ההרשמה לאתר האינטרנט של החברה נמסרים מרצונו החופשי ובהסכמתו.
 2. פרטי המשתמש אשר נמסרים על ידו בעת ההרשמה לאתר נמצאים באזור האישי של המשתמש וקיימת למשתמש האפשרות לשנות ו/או לתקן את פרטיו מהאזור האישי אך לא את ההזמנות שביצע באתר, לא יבוצע כל שימוש בנתוני המשתמש.
 3. עם רישום המשתמש לאתר החברה, המשתמש יבחר סיסמא אשר באמצעותה יוכל להיכנס לאזורו האישי לביצוע הזמנות שישלחו לכתובת שבה נרשם המשתמש.
 4. משתמש אשר נרשם לאתר עם סיסמא, תהא לו האפשרות לשנותה דרך האתר ובמקרה ששכח את הסיסמא, ניתן יהיה לשחזר כפי ההנחיות המפורסמות באתר.
 5. פרטי המשתמש אשר נמסרו לחברה עם הרישום ישמרו בשרתי החברה ו/או בשרתי חברה צד ג' בסודיות ותחת אבטחת מידע מפני דליפתם לצדדים בלתי מורשים.
 6. המשתמש מודע ומאשר, עם רישומו לאתר החברה, לקבל לעיתים, חומר פרסומי על מבצעי החברה, לדוא"ל ו/או לטלפון הנייד בהתאם חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008, והסכמתו זו כהסכמה מודעת ובכתב של המשתמש ובהתאם להוראות החוק, מודע בזאת למשתמש כי בכל עת יוכל לבטל את הסכמתו והחברה תחדל לשלחם.
 7. המשתמש מודע ונותן הסכמתו לחברה, לעשות שימוש בפרטיו אשר נמסרו עם רישומו לאתר, לצורך יצירת קשר עם המשתמש לעניין ההזמנה ו/או לשיפור השירות למשתמש.
 8. החברה תהא רשאית, מבלי צורך בקבלת הסכמת המבקש, למסור פרטים כליים ומידע סטטיסטי לצדדים שלישיים וזאת מבלי מסירת פרטי המשתמש ופגיע בפרטיותו .
 9. החברה תהא רשאית לעשות שימוש בפרטי המשתמש עם צדדים שלישיים במקרה של מחלוקות משפטיות בין החברה למשתמש.
 10. החברה תהא רשאית להעביר את פרטי המשתמש לצדדים שלישיים במידה ותחויב לעשות כן ע"י צו שיפוטי ו/או במידה והמשתמש יבצע פעולות שבניגוד לדין.
 11. החברה תהא רשאית להעביר את פרטי המשתמש לצד ג' גם במקרה תימכר לצד ג' ו/או תעביר את פעילותה בצורה כל שהיא לצד ג' ו/או תבצע כל שינו המחייב אותה לעשות כן.
 12. החברה אינה שומרת את פרטי כרטיסי האשראי של המשתמש בשרתיה.
 13. החברה שומרת לעצמה הזכות לתקן את תקנון פרטיות ותנאי שימוש, לשנות שירותים ומחירים באתר וכל תוכן אשר קיים באתר ללא כל הודעה מוקדמת וללא צורך בהסכמת המשתמשים בהתאם לצרכיה ובהתאם לדין.
 14. תקלה באתר החברה ו/או באפליקציה, אשר תמנע מהמשתמשים את האפשרות לבצע כל שימוש באתר ו/או באפליקציה, לא תקים למשתמשים כל זכות לקבלת פיצוי כלשהוא מהחברה.

 

טלפון: 03-9219944, דוא"ל: ohmama.office@gmail.com
שעות פעילות: ימים א-ד 10:00-20:00, יום ה' 10:00-17:00, יום ו' 08:00 ועד כניסת השבת
כתובת: קינג ג'ורג' 26, תל אביב